Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)
Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO Ewelina Nisiewicz. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników odwiedzających sklep internetowy do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Sklep internetowy – oznacza stronę internetową discurso.pl, na której dostępne są kursy on-line do sprzedaży.
Administrator – Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO jako firma prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego oraz socjal mediów;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO z siedzibą 64-920 Piła 42/6, ul. Wiosenna 10, NIP: 766-149-97-21, reprezentowane przez Panią Ewelinę Nisiewicz, (zwane dalej: DISCURSO). Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych jak również wnioski w zakresie realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO należy kierować na adres e-mail: centrum.discurso@gmail.com lub na adres siedziby Administratora.

Polityka Prywatności

§1. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obowiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników i kontrahentów – DISCURSO wprowadził w swojej organizacji politykę ochrony danych osobowych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. DISCURSO pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:
prowadzenia korespondencji w tym udzielania odpowiedzi na wysłane zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie oraz za pośrednictwem socjal mediów Administratora, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora
polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Kupującymi i
Sprzedawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO); w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłki newslettera), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących rozliczeń finansowych; DISCURSO chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich
utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów a w szczególności, gdy:
– na Administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny do ich dalszego przetwarzania,
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem,
– zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
– zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora.
DISCURSO zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:
-informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie
prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązane,
-dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane DISCURSO zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych DISCURSO poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. DISCURSO podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie DISURSO DISCURSO prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§2. Social media

DISCURSO posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook (META) https://www.facebook.com/Centrum-Szkole%C5%84-Discurso-1429782263988086 W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia,
identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dodatkowo, DISCURSO, wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

§3. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.
Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Realizacje swoich praw należy kierować na adres e-mail: centrum.discurso@gmail.com lub na adres siedziby Administratora.

II Polityka Cookies
§4. Pliki cookie

Sklep internetowy discurso.pl korzysta z plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych przechowywanych na urządzeniach Użytkowników (takich jak komputery, telefony komórkowe itp.), które są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz zbierania informacji na temat
Użytkowników. Pliki cookie używane przez sklep internetowy mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowymi), które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, lub plikami trwałymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika także po zakończeniu sesji przeglądarki.
Sklep internetowy discurso.pl używa plików cookie w celu:
-ułatwienia korzystania z serwisu, takich jak zapamiętywanie preferencji Użytkownika, ustawień języka itp.,
– analizy statystyk i zachowań Użytkowników na stronie w celu doskonalenia serwisu,
– personalizacji treści i reklam na stronie internetowej sklepu oraz w celu dostarczania
Użytkownikom odpowiedniej informacji.

§5. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie przez sklep internetowy discurso.pl poprzez akceptację polityki cookie podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej sklepu. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania lub ograniczenia używania plików cookie. Jednakże, blokowanie lub ograniczenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność serwisu oraz ograniczyć dostęp do niektórych jego części.

§6. Ochrona prywatności

Sklep internetowy discurso.pl dba o ochronę prywatności Użytkowników i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przechowywanych danych plików cookie, przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Sklep internetowy discurso.pl nie przekazuje plików cookie innym podmiotom ani nie wykorzystuje ich w celach innym niż opisane w Polityce Cookie.

§7. Reklamy i narzędzia analityczne

Sklep internetowy discurso.pl może korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, w celu zbierania danych na temat korzystania z serwisu, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Sklep internetowy discurso.pl może również korzystać z plików cookie w celach reklamowych, takich jak personalizacja treści i reklam na stronie oraz w sieci reklamowej. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzi analitycznych oraz dostosować ustawienia reklamowe w swojej przeglądarki lub w ustawieniach swojego konta, jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem sklepu discurso.pl.

§8. Zmiany w Polityce prywatności i Polityce Cookie

Sklep internetowy discurso.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookie w dowolnym czasie. Wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.

§9. Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących Polityki Prywatności lub Polityki Cookie sklepu internetowego discurso.pl, Użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta za pomocą informacji kontaktowych dostępnych na stronie internetowej sklepu.

Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2023 r.

Koszyk
Zacznij pisać aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Sklep
0 items Koszyk
Konto