Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)
Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Doskonalenia
Nauczycieli DISCURSO Ewelina Nisiewicz. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania
dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia
usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
I Polityka Prywatności
§1. Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.discurso.pl/;
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
Administratora;
Administrator – Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO jako firma prowadząca stronę oraz
przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy
usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu
Użytkownika.

§2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO
z siedzibą 64-930 Zawada, ul. Wiosenna 10, NIP: 766-149-97-21, reprezentowane przez Panią Ewelinę
Nisiewicz, (zwane dalej: DISCURSO). Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych jak
również wnioski w zakresie realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO 1 należy kierować na
adres e-mail: centrum.discurso@gmail.com lub na adres siedziby Administratora.
§3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obowiązującymi –
w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw
i wolności naszych klientów, pracowników i kontrahentów – DISCURSO wprowadził w swojej
organizacji politykę ochrony danych osobowych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności,
wynikającej z art. 5 RODO. DISCURSO pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych
podstawach prawnych i w poniższych celach:
 realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług;
 obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją
zadań wynikających z ustaw dotyczących rozliczeń finansowych;
 realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem
kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością
prowadzoną w social media).

1 Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

DISCURSO chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki
bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich
utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.
Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu
prawnego bądź ochrony przed roszczeniami.
DISCURSO zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:
 informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie
prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest
do tego zobowiązane,
 dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane
były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane DISCURSO zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji
o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło
do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie
mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych DISCURSO
poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
DISCURSO podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie DISURSO
DISCURSO prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń
danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące
zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§4. Social media

DISCURSO posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook (META)
https://www.facebook.com/Centrum-Szkole%C5%84-Discurso-1429782263988086 W związku z tym
przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia,
identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im
aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie
użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie
takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
Dodatkowo, DISCURSO, wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)
pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej
na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

§5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy
wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy wspomagające, dostawcy usług
telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy
odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne.
W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Realizacje swoich praw należy kierować na adres e-mail: centrum.discurso@gmail.com lub na adres
siedziby Administratora.

II Polityka cookies

§6. Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system
teleinformatyczny Serwisu;
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy
teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas
jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do
momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji
Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików
Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§7. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników.

§8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach
Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić,
polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania
i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń
Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania
Serwisu.

§9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta
z żadnych zewnętrznych plików Cookies.

§10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach
Użytkownika przez Serwis
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania,
usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari
Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych
wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za
pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku
należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za
konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania
Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w
instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies
korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z
usług Serwisu.

§11. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu
w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu

Koszyk
Zacznij pisać aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Sklep
0 items Koszyk
Konto