Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)
Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

Regulamin sklepu DISCURSO.PL

Regulamin sklepu internetowego DISCURSO.PL
Obowiązuje od dnia 15.06.2023 r.

§ 1
Postanowienia wstępne
Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na wszystkie prowadzone szkolenia kierowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów i wszystkich zainteresowanych.
Sklep Internetowy DISCURSO.PL, działający pod adresem www.discurso.pl, prowadzony jest przez Ewelinę Nisiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO, pod adresem: 64-920 Piła, ul. Promienna 42/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 7661499721 oraz numer REGON: 363032326.
Dane kontaktowe:
adres strony internetowej: www.discurso.pl
adres poczty elektronicznej: centrum.discurso@gmail.com
tel. +48 737 463 340

§ 2
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie podane niżej określenia oznaczają każdorazowo:
Sprzedający – Ewelina Nisiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO, pod adresem: 64-920 Piła, ul. Promienna 42/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 7661499721 oraz numer REGON: 363032326, prowadząca Sklep Internetowy.
Sklep Internetowy / Serwis – sklep działający pod adresem www.discurso.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający sprzedaje znajdujące się w jego ofercie Usługi w sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie Internetowym, należy przez to rozumieć również Sprzedającego.
Usługi – usługi szkoleniowe i inne świadczone przez Sprzedającego, oferowane w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot zawieranej z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy o świadczenie usług.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty wg harmonogramu godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu Usług oferowanych w Sklepie Internetowym; pojęciem Klienta objęty jest również Konsument.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Usług, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat usługi.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową, w zależności od dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów płatności i sposobu płatności wybranego przez Klienta.
Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, jak również określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
Szkolenie on-line – kurs przygotowany przez Usługodawcę odbywający się na platformie ClickMeeting.
Szkolenie stacjonarne – szkolenie zorganizowane w wybranym mieście: Piła, Poznań, Gdańsk, Wrocław.
Zewnętrzny serwis – serwis internetowy ustalony przez Sprzedającego, na którym odbywają się szkolenia on-line / kursy dostępne w Sklepie Internetowym.

§ 3
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów o świadczenie Usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich jego postanowień.
3. Sprzedaż Usług dokonywana jest w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą na chwilę złożenia zamówienia.
4. Klient może w dowolnej chwili uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z możliwością jego odtworzenia i utrwalenia.
5. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, odnoszące się do oferowanych za jego pośrednictwem Usług, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§ 4
Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu
1. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu i treści szkoleniowych to:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (min. 512 kb/s) oraz odtwarzające dźwięk i wyświetlające obraz;
b) uaktualniona przeglądarka Internetowa obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) oraz obsługująca pliki Cookies;
c) oprogramowanie do odczytu plików PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader);
d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu i treści cyfrowych w razie niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w ust. 1 powyżej, jak również za ewentualne niedogodności w odtwarzaniu szkolenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. niska jakość połączenia internetowego) lub w razie awarii urządzenia Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
2. Kupujący powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione.
3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i z dostarczanych treści przez Usługodawcę oraz sprzedanych produktów przez Sprzedającego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kupujący nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
5. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 5
Zawarcie umowy o dostarczanie Szkoleń on-line / Kursów video
1. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Szkoleń on-line/ Kursów video odbywa się za pośrednictwem Zewnętrznego serwisu poprzez przekazanie linku na podany przez Klienta adres e-mailowy.
2. W celu zawarcia umowy o dostarczanie Szkoleń on-line Kupujący powinien wybrać interesujący go produkt oraz złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
3. Po zawarciu umowy o dostarczanie treści cyfrowych i zaksięgowaniu wpłaty z tytułu umowy, Usługodawca przekaże Kupującemu szczegółowe informacje pozwalające na skorzystanie z Usługi. Te informacje zostaną przekazane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Kupującego wskazanego w zamówieniu lub w inny sposób wskazany w opisie Usługi.
4. Kupujący uzyskuje dostęp do szkoleń, który trwa min. 7 dni od daty udostępnienia szkolenia (data zakupu), chyba że w opisie Usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.
5. Kupujący uzyskuje imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenie będzie dostępne do pobrania po zakończeniu szkolenia lub zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

§ 6
Odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie listem poleconym lub drogą internetową poprzez wysłanie wiadomości na adres: centrum.discurso@gmail.com przed planowanym terminem szkolenia. Informacje o rezygnacji przekazywane w inny sposób nie będą uwzględniane.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia rozliczenia odbywają się w następującym trybie:
a) zgłoszenie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed szkoleniem – organizator zwraca wpłacone przez uczestnika wpłaty;
b) zgłoszenie od 9 do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia;
c) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie do 6 dni przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% wartości szkolenia.
3. W przypadku braku uregulowania płatności zgodnie z ust. 2 lit. b) i c) sprawy będą kierowane do rady prawnego. Kosztami obsługi prawnej będzie obciążony uczestnik kursu.

§ 7
Zawarcie umowy o rezerwacji miejsca na szkolenie stacjonarne
1. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, należy:
a) wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b) opłacić zaliczkę w kwocie min. 350 zł lub w innej kwocie ustalonej przez organizatora:
c) najpóźniej 14 dni przed szkoleniem uregulować przelewem pozostałą należność.
2. Brak wpłat w terminach ujętych w ust. 1 skutkuje przesunięciem na listę rezerwową.
3. W szkoleniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które opłaciły kurs w całości.
4. Nabór zostaje zamknięty po tym, jak przewidziana na dane szkolenie liczba osób dokona wpłat.
5. Po zamknięciu naboru można wpisać się na listę rezerwową. Oczekujące osoby zostaną powiadomione, gdy któryś z uczestników zrezygnuje z udziału w szkoleniu.
6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji i przesłana w dniu szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Zmian danych na fakturze można dokonać w ciągu trzech dni od daty ukończenia szkolenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs, w zależności od woli wpłacającego.
8. Szkolenie może zostać odwołane z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego). W takiej sytuacji zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za kurs w nowym terminie, w zależności od woli wpłacającego.

§ 8
Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu stacjonarnym – odstąpienie od umowy przez Kupującego
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi pisemnie listem poleconym lub mailowo na adres: centrum.discurso@gmail.com.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia rozliczenia odbywają się w następującym trybie:
a) zgłoszenie co najmniej 20 dni kalendarzowych przed szkoleniem – organizator zwraca wpłacone przez uczestnika wpłaty;
b) zgłoszenie od 19 do 17 dni kalendarzowych przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia;
c) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie do 16 dni przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% wartości szkolenia.
3. W przypadku braku uregulowania płatności zgodnie z ust. 2 lit. b) i c) sprawy będą kierowane do rady prawnego. Kosztami obsługi prawnej będzie obciążony uczestnik kursu.
4. W wypadku choroby uczestnika, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym Kursie on-line lub Szkoleniu stacjonarnym, w dostępnym terminie oraz miejscowości.
§ 9
Przyjęcie i realizacja zamówienia
1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych Usług Sklep Internetowy zamieszcza na stronie www.discurso.pl. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się Usługi zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
3. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
4. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.discurso.pl. Klient, korzystając z przygotowanych formularzy, składa zamówienie, wskazując na Usługę, którą jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje formę płatności za zamówienie.
5. W ramach Sklepu Internetowego Klient ma możliwość składania zamówień zarówno po uprzedniej rejestracji konta w Serwisie, jak i bez konieczności rejestracji konta. Każdorazowo niezbędne jest jednak podanie danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sprzedającego, tj. w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00. Zamówienia składane w niedziele i święta bądź po wskazanych wyżej godzinach pracy Sprzedającego realizowane są w najbliższym Dniu roboczym.
7. Przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.
8. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem Internetowym umowę o świadczenie usług, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7.
9. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
– rodzaju zamawianych Usług;
– ilości zamawianych Usług;
– adresu, jaki ma zostać wskazany na fakturze;
– sposobu płatności.
10. Zamówienie złożone przez Klienta na daną Usługę zostanie zrealizowane pod warunkiem jej dostępności (dysponowania wolnymi miejscami).
11. W przypadku niedostępności Usług objętych zamówieniem Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
12. W przypadku gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi z uwagi na brak wolnych miejsc, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 7. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty – Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
§ 10
Ceny Usług
1. Ceny Usług w Serwisie podane są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny po umieszczeniu w koszyku zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, o ile transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
2. Ceny Usług podane w Serwisie są wiążące zarówno dla Usługodawcy, jak i Kupującego.
3. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin właściwej promocji stanowi inaczej.

§ 11
Formy płatności
1. Płatność dotycząca zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.
2. Do zamówienia na prośbę dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury.
3 Sprzedawca dopuszcza możliwość udokumentowania zamówienia Usługi za pomocą faktury wyznaczającej termin płatności odroczonej (do 30 dni) doręczonej na adres poczty elektronicznej Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.
4. Sprzedawca dopuszcza możliwość płatności za szkolenie w systemie ratalnym. Przy płatności na raty przyjmujemy tylko przelew tradycyjny na konto Ewelina Nisiewicz PKO BP 03102038440000160202387249 po uprzednim kontakcie pod adres e-mail: centrum.discurso@gmail.com i ustaleniu spłaty w formie pisemnej.

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – w przypadku zamówienia Usług – w dniu zawarcia umowy.
2. Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i zgodne jest z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy.
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
……………………………………………….
Data, miejscowość
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Dane Usługodawcy)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Dane Kupującego + numer konta bankowego)
Świadomy skutków wiążących się z odstąpieniem od umowy niniejszym oświadczam, że na mocy przysługującego mi uprawnienia odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………… roku.
…………………………………………………
(Podpis Kupującego)
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie elektronicznej e-mailem na adres: centrum.discurso@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO, pod adresem: 64-920 Piła, ul. Promienna 42/6.
7. Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 13
Wyłączenie prawa odstąpienia
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym w ramach Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy:
a) pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem zawarta została umowa o świadczenie usług, a Sprzedający wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w innych przypadkach wynikających z art. 38 ustawy, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 14
Postanowienia szczególne dotyczące Usług szkoleniowych
1. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji przez Sprzedającego nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług szkoleniowych jest zebranie odpowiedniej ilości osób chętnych do wzięcia udziału w danym szkoleniu w konkretnym terminie i w konkretnej lokalizacji. W każdym przypadku odbycie szkolenia w konkretnym czasie i w konkretnej lokalizacji uzależnione jest od potwierdzenia tego faktu przez Sprzedającego jako organizatora.
2. W przypadku niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, uprzednio uiszczone przez Klienta wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego podlegają zwrotowi, chyba że wolą Klienta jest odbycie szkolenia w innym terminie bądź w innej lokalizacji, zgodnie z aktualną ofertą szkoleniową Sprzedającego (co będzie przedmiotem ewentualnych odrębnych uzgodnień pomiędzy Klientem i Sprzedającym).
3. O odwołaniu szkolenia z przyczyn wynikających z ust. 1 powyżej Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, chyba że niedojście szkolenia do skutku spowodowane będzie okolicznościami nadzwyczajnymi, których Sprzedający nie był w stanie przewidzieć i o nich poinformować we wskazanym wyżej terminie.
4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w szkoleniu Klientowi przysługuje prawo do zmiany terminu i/lub lokalizacji szkolenia (uwzględniając § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2), przy czym:
– Sprzedający nie gwarantuje ani dostępności miejsc na danym (wybranym przez Klienta) szkoleniu, ani zorganizowania danego szkolenia w razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
– zmieniony termin szkolenia nie może przypadać później aniżeli w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia opłaconego uprzednio przez Klienta szkolenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz za treści merytoryczne przekazywane przez prowadzących na szkoleniach.
6. Zabrania się udostępniania materiałów szkoleniowych bez zgody prowadzącego oraz nagrywania szkoleń. W przypadku pozyskania informacji o rejestracji i/lub udostępnianiu nagrań i materiałów szkoleniowych bądź naruszeniu praw autorskich sprawa zostaje przekierowana do radcy prawnego bądź na drogę sądową.
7. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującemu w ramach wykonania umowy mogą być objęte prawem autorskim.
8. W przypadku szkoleń stacjonarnych Organizator nie zapewnia noclegów, wyżywienia oraz opłaty parkingowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia na kurs lub anulowania wpisu na listę uczestników bez podania przyczyny.

§ 15
Reklamacje
1. Wszelkie oświadczenia reklamacyjne powinny być składane przez Klienta e-mailem na adres: centrum.discurso@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO, 64-920 Piła, ul. Promienna 42/6.
2. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.
3. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 16
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewelina Nisiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO, pod adresem: 64-920 Piła, ul. Promienna 42/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 7661499721 oraz numer REGON: 363032326.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celach i na zasadach szczegółowo omówionych w Polityce prywatności i plików Cookies, znajdującej się na stronnie internetowej Sklepu.
5. Sprzedający oświadcza, iż jest twórcą sprzedawanych przez siebie produktów i przysługują mu w całości autorskie prawa osobiste i majątkowe, które nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich i ograniczeniami. Przede wszystkim Sprzedający oferuje jedynie produkty, które ma prawo udostępniać i rozpowszechniać.

Koszyk
Zacznij pisać aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.
Sklep
0 items Koszyk
Konto